Posted by: vmbhonde | नोव्हेंबर 13, 2011

सुवाक्य व फोटो

 

 

 

प्रचि
ज्यारंगाचाचष्माआपणघालतोत्याचरंगाचीदुनियादिसते. जरउदास, नैराश्याच्याचष्माघातलातरसगळीकडेफक्तउदासीआणिनैराश्यचदिसेल, याउलटजरप्रसन्नतेचाचष्माअसेलतरसगळंजगचसुंदरदिसेल. अशीचएकप्रसन्नभटकंतीकरूनघरीपरततानालोकलट्रेनच्याखिडकीवरचीकळकट्टजाळीदेखीलसुंदरभासली.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.2&filename=image001.jpg
==================================================
==================================================

प्रचि
आणिमगअशाचजाळीतुनजगआणखीनचसुंदरदिसायलालागले.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.3&filename=image002.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
आयुष्यकितीहीखडतरअसलंतरीतेआनंदानेफुलवतरहाहेयाखडकावरल्याअंकुराकडुनआपणांसशिकतायेईल.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.4&filename=image003.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
आयुष्यकितीक्षणभंगुरआहेहेह्याफोटोलापाहिल्यावरमलानेहमीचजाणवणार. एकदादेवळांच्याभटकंतीलागेलोअसतापायर्यांवरमलाहिभेटली. तीचेमस्तफोटोसेशनकेल्यानंतरजवळपासअर्धापाऊणतासदेवळाच्यापरिसरातभटकलो. परतीच्यावाटेवरती, याकालावधीतगोगलगायीनेकितीअंतरपारकेलेहेपाहण्यासाठीतेथेगेलोअसता, कुणाच्यातरीपायाखालीयेऊनतीचेअस्तित्वचसंपलेहोते. खुपवाईटवाटले, त्यापेक्षास्वतःचारागजास्तआला. वाटवर्दळीचीआहेहेमाहितअसुनहीमीतिलाजवळच्याझाडीतउचलुनठेवलेनाहि. ………..कदाचितएकजीववाचलाअसता. अरेरे
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.6&filename=image005.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
कट्टासगळ्यांचाजिव्हाळ्याचाविषय. काहिक्षणमित्रमंडळीएकत्रयेणार. गप्पांचेफडरंगणारआणिपरतसगळेआपआपल्यामार्गीजाणार. उरणारतोएकटावृक्ष, यासगळ्याआठवणींनासोबतघेऊन. आपलंआयुष्यहिथोडसंअसचअसतंना?, “यथाकाष्ठंचकाष्ठंच . . . . . ” यासंस्कृतश्लोकाप्रमाणे.
काहिव्यक्तीआयुष्यातयेतात, दोनचारक्षणांचीसोबतकरतातआणिनिघुनजातात. उरतातत्याफक्तआठवणीआणिआपण, “पारावरच्यात्यावृक्षासारखेएकटेच.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.7&filename=image006.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
रंगपंचमीच्यादिवशीलालरंगलावल्यामुळेरडकुंडीलाआलेलीहिचिमुरडी. पणपुढेआयुष्यातराग, लोभ, मद, मत्सर, मोह, यश, अपयश, द्वेषयासार्यारंगातरंगायचेचआहेहेजरतिलामाहितअसतेतरयाकृत्रिमरंगाचीभितीकदाचिततिलावाटलीनसती.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.8&filename=image007.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
“……….
वार्ध्यक्यसाचले, उरलोबंदीपुन्हामी“. आयुष्यातीलसुखदु:खांचाहिशोबमांडताना, हातावरहातठेवून, हताशहोऊन, देवालास्मरतबसलेलेहेआजोबा.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.9&filename=image008.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि
आयुष्यम्हणजेकायरेभाऊ?”.
आमच्यासाठीसध्यातरीहेचाकआणिहाखेळहेचआयुष्यआहेआणितेचआमचेविश्वआहे. पुढंचपुढेबघु. हेचतरचिडवूनसांगतनसेलनाहा?
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.10&filename=image009.jpg
==================================================
==================================================

प्रचि
खांबकेळीचेउभे, वरतीतोरणशोभे
दारीचौघडागाजे, सूरसनईचावाजे
तिच्याआणित्याच्याआयुष्यातीलहळुवारपणतितकाचमहत्वाचाएकक्षण.
आयुष्यभरासाठीत्याच्याहातातविश्वासानेहातदेणारीतीआणितितक्याचविश्वासानेतिलासाथदेणारातो.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.11&filename=image010.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि१०
संथपाण्यातसहजचमारलेलाएकदगडआणित्यामुळेपाण्यावरउठलेलेअसंख्यतरंग.
आपल्याजीवनातहीअसंचअसतं, येणारेएखादेदु:किंवासंकटहेएकटेयेतासोबतअनेकदु:खे/संकटघेऊनयेतातज्यामुळेकित्येकदाआयुष्यढवळुननिघते. अर्थातहेत्यापाण्यावरच्यातरंगासारखेचकायमरहाताकाहिवेळानंतरनिवांतहोतात.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.12&filename=image011.jpg
==================================================
==================================================


प्रचि11
रोजरोजत्याचत्याचआयुष्याचा (सुंदरसुंदरफुलांवरबसण्याचा) कंटाळाआलाअसेलकदाचितम्हणुन for a change हेफुलपाखरूचक्कमातीतबसले. अर्थातमातीचीओढसगळ्यांनाचअसते.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.15&filename=image014.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि12
जोसबकरतेहैयारो, वोक्योंहमकरे“.
सगळेजेकरताततेमीकाकरू? कधीकधीप्रवाहाच्याविरूद्धपोहणेहाहिआयुष्याचाचएकभागआहेना?
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.16&filename=image015.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि13
कुणालाहाफोटो, निष्पर्ण, उजाड, उदासवाटेल,कुणालाहाफक्तएकझाडाचाफोटोवाटेल, मलाहाफोटोकाढतानामोराच्याफुललेल्यापिसार्याचीआठवणझालीहोती. अर्थातआयुष्याकडेपाहण्याचादृष्टीकोनहाप्रत्येकाचावेगळाअसतो.
mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.17&filename=image016.jpg
==================================================
==================================================
प्रचि14
थोडक्यातकायतरआयुष्यहेअळवावरचेपाणीच“. घरंगळण्याआधीमनसोक्तउपभोगुनघ्या.

mailbox:///C|/Documents%20and%20Settings/pravin/Application%20Data/Thunderbird/Profiles/so3bplkz.default/Mail/192.168.5.6/Inbox?number=135486195&part=1.18&filename=image017.jpg

kiran pandit” <10.kiran@gmail.com    3-4-2011

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

प्रवर्ग

%d bloggers like this: