Posted by: vmbhonde | नोव्हेंबर 13, 2011

मराठी विनोद

    नेपोलियनमाझ्याdictionary मध्येimpossible हाशब्दचनाहीयेत.

गण्याआतारडूनकायफायदा? विकतघेतलीतेंव्हाचचेककरायलाहवेहोते.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

आत्महत्येचेदोनमार्ग
झटपटआत्महत्या: एकमोठादोरघ्या. गळ्यातअडकवा. छतालालटका! .
.
.
.
….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
….
रमतगमतआत्महत्या: एकमंगळसूत्रघ्या. तेएकामुलीच्यागळ्यातअडकवा!!!!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
गण्याबसस्टॉपवरउभाहोता.
एकमोटरसायकलस्वारत्याच्यापाशीआलाआणित्यानेविचारले, ” लिफ्टहवीआहेका?”
.
.
गण्या– ”नोथँक्स! माझेघरतळमजल्यावरचआहे!!
————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

 


वडील: अरे, एककाळअसाहोता, कीमीपाचरुपयांतकिराणासामान, दूध, पाव
आणिअंडीघेऊनयायचो

मुलगा: आतातेशक्यनाही, बाबा! आतातिथेसीसीटीव्हीबसवलाय!!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

शिक्षक: एकागाढवापुढे1 दारुचाआणी1 पाण्याचाग्लास
ठेवला, पणगाढवपाणीचप्यायला, तरसांगायापासुनतुम्हीकायशिकलात?

चिंटू: जोदारुपितनाहीतोगाढवअसतो.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

प्रपोजकरण्याचीनवीनपद्धत.
मिकू: तुझंनावगूगलआहेका?
चिंकी: नाही..का?
मिकू: मीजेजेशोधतहोतोतेसगळंतुझ्यातआहेम्हणूनविचारलं….

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
मुलगा: मीमाझ्यागर्लफ़्रेंडलागेलीवर्षेदररोजपत्रंपाठवली.
मित्र: मग? कायझालंशेवटी?
मुलगा: तिनंपोस्टमनशीलग्नकेलं!

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
टीचर: याओळीचेइंग्लिशमध्येभाषांतरकरा.

 

त्यानेत्याचेकामकेलेआणि
तोतेकरतचराहिला.

संता: हीडनहिजवर्कअँडडनडनाडनडनडनाडन

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

सिंड्रेलाचंआवडतंगाणंकोणतं??
.

.

.

.

.

.

.

.

मलाजाऊद्याघरी………………..आतावाजलेकिबारा….

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

सगळ्याअमेरिकनमुलांचीनाव,
जॅकसन
विलसन
मार्कसन
रोबिनसन
केनसन
जॉनसन
डेविडसन
जेमसन
सॅमसन
अशीकाअसतात?
कारणत्यांच्याआयांनालक्षातठेवायलाबरपडतकिकोणाचाबापकोणआहेते..

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
कधीकधीमलाप्रश्नपडतो, सर्वहिलस्टेशनइतक्याउंचावरकाबांधतात??..
.
.

.
….
.
गंपू: कदाचित, स्वतहाच्या‘honey’ ला‘moon’ जवळुनदाखवतायावाम्हणुन

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
एकास्टेशनवरट्रेनथांबते..

Passenger: कोणतेस्टेशनआहे?

Platform वरचामाणूस: अरेटवळ्या, बाहेरयेऊनबघकीस्वत: ..आळशीनुसता
बसल्याजागीपाहिजेसगळं..डोळेफुटलेकातुझे?
….
.
.
Passenger:
अरेवापुणेआलंकी!! 😀 😀

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

सकाळसकाळजोशीकाकापेपरवाचतबसलेलेअसतात
तेवढ्यातजोशीकाकूयेऊनलाडानेम्हणतात…..
अहोकालआपलेडॉक्टरसांगतहोतेमाझाB .P . वाढलाआहेम्हणून
तरB .P . म्हणजेनक्कीकायहो?”
जोशीकाकाताडकनउत्तरदेतात..” बावळटपणा!!! “

 

“kumud sabnis” <kumudsabnis64@gmail.com   24-9-2011

 
Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

प्रवर्ग

%d bloggers like this: